Symposium Dinner cum Topical Keynote Speech

專題演講籌款晚宴

Symposium Dinner cum Topical Keynote Speech

專題演講籌款晚宴

主辦機構: Child Development Initiative Alliance

青少年發展企業聯盟 CDIA

受惠對象: 基層青少年
計劃目的: 贊助專題講座之籌款晚會,支持基層青少年設立個人生命目標。
資助內容: 購買慈善晚宴餐席。
計劃日期: 26 Oct 2018
Category

2018